۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام و عقدقرارداد مشارکت عمومی و مدنی مسکن درپروژه های سیحون پردیس

1 – قبل از ثبت نام ابتدا متن قرارداد مشارکت عمومی و مدنی مسکن پروژه های سیحون رامطالعه فرمایید

2 – ثبت نام از طریق لینک ثبت نام متقاضیان و تکمیل کامل فرم مربوطه

نکته مهم : پس ازانجام ثبت نام پیامکی حاوی شماره پرونده برای شما از سامانه هوشمند پیامک میگردد ، متقلضی پس از دریافت پیامک می بایست ظرف مدت 6 روز کاری نسبت به تکمیل پرونده خود به آدرس شرکت عمران ابنیه سازان پردیس مراجعه نماید

لازم به ذکز است درصورت عدم دریافت پیامک شمامی توانید با شماره تلفن های 76274005 – 76274006 – 76277110 تماس حاصل نموده و عدم دریافت پیامک رابابخش انفورماتیک شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درمیان بگذارید

کلیه قراردادها از ابتدا به مبلغ کل و شرح متریال تاپایان انجام عملیات اجرایی پروژه ها به مدت 4 ماه تحت پوشش بیمه می باشد که همزمان باعقدقرارداد تحویل متقاضس میگردد

4- دریافت مبلغ 46/000/000ریال هنگام مراجعه به شرکت جهت تشکیل پرونده ، هزینه نقل و انتقال دردفترخانه اسنادرسمی ، حق التحریر دفترچه قرارداد ، هزینه بیمه مکمل به مدت 4 سال از متقاضیان اخذ میگردد این مبلغ جزو هزینه های جاری قراردادبوده و به عنوان آورده متقاضی محاسبه نمی گردد اما درزمان نقل وانتقالات درصورت فروش زود هنگام توسط متقاضی محاسبه می گردد

5 – افتتاح حساب سپرده به نام سرمایه گذارمدنی دربانکهای دولتی طرف قرارداد با شرکت به نام متقاضی  مبلغ800/000/000 ریال  باسودکوتاه مدت سالیانه 10درصد تضمین شده توسط بانک صادرات تا چهار ماه اززمان عقدقرارداد طی معرفی نامه ازشرکت عمران ابنیه سازان پردیس

نکته : حساب سپرده افتتاح شده بنام متقاضی به صورت مسدود و یکطرفه می باشد و طی مدت 120 روز اصل و سودآن برداشت و قدرالسهم به میزان متراژ و پروژه انتخاب شده از عرصه بنام متقاضی منتقل میگردد

6 – تنظیم قرارداد مشارکت مدنی باشرکت عمران ابنیه سازان پردیس به صورت دفترچه درسه نسخه و ثبت قرارداد درسامانه هوشمند شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

الف: نسخه یک : نزد متقاضی به صورت دفترچه با پیوست تاییدیه شماره حساب افتتاح شده دربانک عامل و نسخه اصلی بیمه

ب: نسخه دو : رونوشت قرارداد نزدطرف اول ( شرکت عمران ابنیه سازان پردیس )

ج : نسخه سه و 4 : رونوشت برابربااصل ضمیمه درپرونده های بانک عامل و بیمه

7 – واریزمبلغ 400/000/000ریال  به حساب سپرده اففتاح شده توسط متقاضی 90 روز پس از تاریخ عقد قرارداد باتوجه به نوع پروژه و همزمان باانتخاب موقت پروژه و جانمایی آپارتمان

8 – الباقی اقساط برطبق مفاددرج شده درمتن قرارداد پس از اجرای 5 درصد ازهرپروژه طی مدت 30 ماه

9 – کسرمبلغ 5درصد بابت حسن انجام کارمراحل اداری تحویل واحد ، پایانکار

مدارک موردنیازجهت ثبت نام و سرمایه گذاری:

1 – به همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه

2 – حضوراجبرای سرمایه گذاردرزمان عقدقرارداد و اصالت امضاء و اثرانگشت طرف دوم قرارداد

3 – آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی جهت ارسال فراخوان ازطریق پست پیشتاز درطول انجام مراحل قرارداد

4 – اعلام وارث قانونی درصورت فوت طرف دوم

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پرد

 


دیگرپروژه های درحال اجرادرپردیس توسط شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس – دفترفروش انحصاری پروژه های الماس پردیس

آپارتمان پروژه الماس پردیس / پیش فروش مجتمع الماس پردیسجهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص پیش فروش و فروش واحدهای هلدینگ الماس ازطریق لینک های زیرمی توانیدواردصفحات سایت شوید

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس