۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس - مجموعه پروژه های سیحون - شهرجدیدپردیسشرکت عمران ابنیه سازان پردیس - مجموعه پروژه های سیحون - شهرجدیدپردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

اطلاعیه شماره 69مورخه 14 / 11 / 98 : بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع میرسدتعدادمحدود آپارتمان درفاز 8 پردیس درحال احداث و آماده عقد قراردادپیش فروش به مدت 36 ماه می باشد جهت کسب اطلاع از شرایط از طریق لینک ذیل اقدام نمایید

فروش امتیاز درفاز8پردیس

اطلاعیه شماره 68: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 09 / 05 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه الماس 180واحدی مورخه 09 / 05 / 1398


اطلاعیه شماره 67: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 27 / 04 / 1398

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس مورخه 27 / 04 / 98

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 66: بسمه تعالی قابل توجه کلیه تعاونی های مسکن سراسرکشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت عمرات ابنیه سازان پردیس درراستای فرمایشات رهبرکبیرانقلاب درخصوص حمایت ازتولیدکنندگان داخلی و سال رونق تولید و باهدف کنترل برافزایش بی رویه مسکن مخصوصا درشهرجدیدپردیس و بادراختیارقرارداشتن قطعه زمین مناسب بابهترین موقعیت جغرافیایی درشهرپردیس درنظردارد تعداد 840 دستگاه اپارتمان درفاز1 تیپ3 پروژه به متراژ72مترمربعی  درغالب 26 بلوک 8 طبقه تقریبی و تعداد500واحدمسکونی تیپ2درفاز2 پروژه درمتراژهای 95 و 115متری تقریبی را درغالب 30بلوک 5طبقه هرطبقه 4واحدمسکونی دوخوابه درفاز2 پردیس طی مدت 30ماه احداث نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشترازلینک ذیل استفاده نمایید

فروش اقساطی اپارتمان درپردیس / فروش آپارتمان به تعدادبه شرکتهای تعاونی مسکن


اطلاعیه شماره 65: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 48 واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 28 / 03 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه48واحدی الماس مورخه 28 / 03 / 1398


اطلاعیه شماره 64: بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران گرامی میرساند:

آغار ثبت نام فروش زمین ارزان به صورت سرمایه گذاری سهم مشاع درشهرپردیس باکاربری مسکونی

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس قصددارد بخشی ازقطعات رااز 250هزارمتر رابه صورت تک سهمی به روش مشارکت مدنی به فروش برساند لازم به توضیح است قطعه مذکور مسکونی بوده و جزو قطعات مجموعه پروژه های سیحون می باشد و خاطرنشان می گردد باتوجه به این که شرکت قصد ساخت و ساز درقطعه مذکوررادارد وباتوجه به افزایش روز افزون قیمت زمین ازجمله قطعه مذکور پیشنهادسرمایه گذاری مناسب و بدون ریسک رابه شما پیشنهادمی دهیم و درقراردادمشارکت مدنی که فی مابین منعقد می گردد این شرکت نه تنها تضمین افزایش روز افزون شمارا خواهدداد ، حتی تضمین خرید مجدد سهم فروخته شده ازاین قطعه توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درمتن قرارداد به شما داده خواهدشد . از طرفی باتوجه به متن قراردادمشارکت مدنی باتوجه به اینکه مبلغ شما به حساب سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات به نام خودتان افتتاح میگردد بانک صادرات به صورت ماهیانه و روز شمارسودسپرده 10درصدی برای مبلغی که شمابابت خریدسهم ازقطعه مذکور درحساب سپرده واریز کرده ایدتضمین می نماید و این مبلغ نیز جزو آورده شما محاسبه و هرمبلغی که بابت آن به حساب شماواریز میگردد به صورت سهم ازهمان قطعه به شماتعلق خواهدگرفت .جهت کسب اطلاعات بیشتراز لینک ذیل استفاده فرمایید

فروش امتیازقدرالسهم زمین درپردیس / فروش زمین درپردیس / زمین ارزان درپردیس


اطلاعیه شماره 63: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 28 / 03 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 28 / 03 / 1398


اطلاعیه شماره 62 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :25/ 03 / 1398

قابل توجه کلیه سرمایه گذاران محترم:

آغازفروش اقساطی قطعات زمین مسکونی درشهرک ویلایی سیحون پردیس آغازگردید لازم به توضیح است تاتاریخ 10 / 05 / 1398 کلیه قطعات باکمترین قیمت پیشنهادی وبه صورت اقساط 4الی 8ماهه به فروش خواهدرسید و ازتاریخ اعلام شده فقط ازطریق مزایده عمومی فروش زمینها ادامه خواهدیافت و مسلما قیمت قطعات تغییر و شرایط اقساط آن نیز حذف خواهدشدلذا درصورت تمایل به خریدزمین ازطریق مشارکت مدنی پس از مطالعه شرایط فروش ازطریق لینک ثبت نام مشارکت مدنی مسکن ثبت نام خودراانجام داده و پس از دریافت شماره پیگیری ازطریق پیامک جهت انتخاب قطعه موردنظرخود و عقدقرارداد و انجام مراحل آن به دفترمرکزی شرکت عمران ابنیه سازان پردیس مراجعه فرمایید. ضمنا تعدادقطعات موجودمحدود می باشد

فروش اقساطی زمین ویلایی درپردیس / فروش اقساطی زمین اپارتمانی درپردیس


اطلاعیه شماره 61 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :05/ 03 / 1398

قابل توجه سرمایه گذاران محترم:
قطعه زمین به شماره 2 – 1 – 449 واقع درخیابان نخلستان5 توسط این شرکت خریداری گردید و هم اکنون این شرکت درحال انجام مراحل اداری تمدید و اخدجواز و پس ازآن
تجهیزکارگاه می باشد لازم به توضیح است دراین قطعه زمین توسط شرکت تعاونی که مالکیت قبلی آن راداشته است اسکلت فلزی تاتاریخ 1389 اجراشده بود که باتوجه به شرایط
جدیدشهرداری و عدم تاییداستقامت اسکلت این شرکت تصمیم به تخریب و اجرای مجدد آن رادرغالب دوبلوک و 38واحدرادارد لذا جهت پیگیری شرایط فروش و دیدن نقشه های
این مجموعه ازگزینه ذیل (پروژه سیحون یک) استفاده نمایید

پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس


اطلاعیه شماره 60 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :20/ 02 / 1398

باسلام – احتراما جهت تکمیل فاز2 قردادخود نسبت به تکمیل و واریز مبلغ قراردادبه شماره حساب اختصاص یافته دربانک صادرات ظرف مدت 20روزکاری اقدام فرمایید
لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس


اطلاعیه شماره 59 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :16/ 02 / 1398

باسلام – احتراما پیرو ماده 3 و 4 قرارداد مبنی برانتقال قدرالسهم قطعه 1556متری به شماره499 فاز2 پروژه 16واحدی ، بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت انجام اموراداری
نقل و انتقال و اجازه برداشت وجه قدراسهم از حساب بانک صادرات درتاریخ 18 / 02 / 1398 دردفترخانه اسنادرسمی به آدرس درج شده درقرارداد و تاقبل ازاتمام ساعت
کاری و اداری حضوربهم رسانیدلازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد

پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس


اطلاعیه شماره 58 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :01/ 02 / 1398

باسلام – احتراما پیروتوافقات قبلی درخصوص محل احداث پروژه درفاز2 محله 1 قطعه شماره 499 بدینوسیله اعلام می دارد کلیه مراحل قانوی و اداری این قطعه به پایان رسیده
و جهت شروع فازاول ( خدمات اداری شهرداری و تجهیزکارگاه ) آماده می باشد لذا ازکلیه سرمایه گذاران تقاضا می گردد درروزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1398 درساعت
16عصرجهت بازدید ازمحل احداث پروژه و رویت مدارک قطعه مذکور درمحل دفترمرکزی شرکت حضوربهم رسانید لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما
ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


اطلاعیه شماره 57: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 01 / 02 / 1397

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 01 / 02 / 1397


اطلاعیه شماره 55: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 06 / 02 / 1397

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 06 / 02 / 1397


اطلاعیه شماره 54: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 02 / 02 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 02 / 02 / 1398


اطلاعیه شماره 53: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 48 واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 48واحدی الماس یک تامورخه 27 / 01 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 48واحدی الماس یک تامورخه 27 / 01 / 1398


اطلاعیه شماره 52: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 26 / 01 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 26 / 01 / 1398


اطلاعیه شماره 51 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد4112000 لغایت 4112090 تاریخ اطلاعیه :01/ 02 / 1398

باسلام – بدینوسیله اعلام میگردد این شرکت پس از مکاتبات و پیگیری مستمر با بانک صادرات قرارداد پرداخت سودمشارکت مدنی رامنعقدنمود. لذا دریافت معرفی نامه به این
بانک درخصوص افتتاح حساب به صورت حق برداشت یکطرفه به دفترشرکت عمران ابنیه سازان حضوربهم رسانید بدهیست الویت انتخاب پروژه و واحدشمابه صدور تاریخ نامه
ارسالی و افتتاح حساب شمادربانک صادرات بستگی خواهدداشت


اطلاعیه شماره 50 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد21121160 لغایت 21121001 تاریخ اطلاعیه :02/ 12 / 1397

باسلام – احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کاشی و سرامیک موردنیاز درپروژه 180واحدی واقع درفاز2 محله 4 درمحل پروژه خریداری و تخلیه شده است .لذا ازکلیه
سرمایه گذاران تقاضا میگردد ازتاریخ 05 / 12 / 1397 درمحل پروژه حضوربهم رسانده و جهت انتخاب کاشی و سرامیک موردعلاقه خوداقدام فرمایید بدیهیست عدم حضور
شما تاتاریخ 28 / 12 / 1397 منجربه انتخاب نوع کاشی و سرامیک توسط سازنده خواهدشد .درضمن بخش کمی از کاشی ها و سرامیکها ساخت و تولیدکشوراسپانیا می باشد
لذا الویت انتخاب این نوع ازکاشی و سرامیک به حضورشمادر تاریخ اعلام شده درکارگاه بستگی خواهدداشت لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما
ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


اطلاعیه شماره 49 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :10/ 11 / 1397

قابل توجه سرمایه گذاران محترم:
باسلام : احتراما بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساندقراردادمشارکت قطعه 196 درفاز2محله 4 خیابان پارچین توسط هلدینگ الماس و شرکت ابنیه سازان منعقد
گردید . وازاین تاریخ به بعداین شرکت آماده عقدقراردادپیش فروش واحدهای مذکور می باشد لذاجهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص این پروژه به سایت الماس پردیس مراجعه
و گزینه 48واحدی الماس 2 را جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص این پروژه استفاده فرمایید


اطلاعیه شماره 48 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :18/ 10 / 1397   – ازشماره قرارداد01121010 لغایت 01121000

قابل توجه سرمایه گذاران محترم فاز2 محله 2 پروژه 10واحدی دشتستان
پروژه مذکور به پایان رسیده لطفا جهت تحویل واحدهای خودبراساس قرارداد و انتخاب واحد دردفترشرکت حضوربه هم رسانید بدهیست تحویل واحدهامنوط به تسویه حساب
کامل شما عزیزان خواهدبود لازم به توضیح است باتوجه به مفادقرارداد10درصدازمبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام تعدات شرکت درخصوص دریافت پایانکار و سندمالکیت
کسرخواهدگردید تاریخ حضور بیستم تا بیست و دوم بهمن ماه 1397 درمحل دفترمرکزی شرکت
لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس