۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

قابل توجه کاربران گرامی

این سایت سامانه هوشمندشرکت عمران ابنیه سازان پردیس بوده و فقط مختص ثبت نام طرح مشارکت مدنی مسکن و پروژه شهرک سیحون و فروش اقساطی زمین  و دیگرپروژه های این شرکت می باشد و به هیچ وجه ثبت نام مسکن مهردراین سایت انجام نمیگردد درصورت تمایل به ثبت نام مسکن مهر شما می توانید ازطریق لینک فوق وارد سامانه هوشمندمسکن مهرپردیس شوید و یا به شرکت عمران شهرجدیدپردیس و یا سوله های مسکن مهرپردیس واقع درخیابان فروردین جنوبی مراجعه فرمایید

توضیحاتی درخصوص شهرک ۹۰۰واحدی ویلایی سیحون

این شهرک به مساحت مفید۵۴۳۴۹مترمربع مفید وبا سطح اشغال ۶۰درصد در۱۶۵ قطعه مسکونی درمتراژهای مختلف از۱۸۰مترتا۱۳۸۰متر طبق نقشه برداری و نقشه utmاجراشده توسط کارشناسان و نقشه برداران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس و طی قراردادمشارکت فی مابین مالکین قطعه و برنامه ریزی زمان بندی ساخت و یافروش قطعات ازطریق مشارکت مدنی سرمایه گذاری مسکن و بافروش زمین باهمکاری بانک صادرات پردیس درحال انجام عملیات عمرانی طی مدت ۴۰ماه می باشد . این مجموعه براساس طرح تفصیلی و نقشه های اجرایی به تعداد نهصد واحدمسکونی و ویلایی آپارتمانی طراحی و پس ازگذراندن مراحل درج شده درمتن قراردادمشارکت مدنی درنهایت به صورت آپارتمانهایی بامتراژهای مختلف از۸۰مترتا۱۶۰متر به صورت نمای یکسان و یک پارچه و بامتریال درجه یک ایرانی تحویل متقاضیان خواهدگردید و درنهایت دارای سندشش دانگ اداره ثبت اسنادکشورخواهندشد . لازم به توضیح است این قطعه به مساحت کل ۷۸هزارمترمربع دارای سندشش دانگ بوده و ازقطعات زمینی که دارای دفترچه شرکت عمران ابنیه سازان پردیس و شرکت خانه و عمران کلاردشت می باشد کاملا مجزابوده و مراحل شرایط واگذاری همانند مراحل مسکن مهرواگذارمیگردد باتفاوت اینکه حساب سپرده سرمایه گذاری بنام متقاضی به صورت مسدود دربانک صادرات شعبه پردیس افتتاح گردیده و درانتها درخصوص هرواحد مسکونی و یا قطعات واگذارشده سندشش دانگ از طرف شرکت عمران ابنیه سازان پردیس اعطا میگردد

شمامی توانیدپس از مطالعه شرایط درج شده هریک از پروژه های سیحون صفحه اول سایت و مطالعه شرایط درج شده درقرارداد مشارکت مدنی مسکن ازطریق لینک ذیل اقدام به ثبت نام این طرح بزرگ عمرانی نمایید لازم به توضیح است جانمایی پروژه و بلوک و واحدشما بستگی به تاریخ الویت ثبت نام شماخواهدداشت. پس از ثبت نام طی پیامک شماره پرونده و کدملی شماازطریق سامانه هوشمند پیامک خواهدشد لطفا قبل از مراجعه برای تشکیل پرونده و تکمیل ثبت نام و عقدقرارداد کدارسال شده راحفظ نمایید

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

جهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص پروژه شهرک ویلایی سیحون و دیگرپروژه های درحال احداث شرکت عمران ابنیه سازان پردیس ادامه مطالب این صفحه را مطالعه فرمایید


شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس


شرایط فروش زمین های ویلایی و آپارتمانی شهرک سیحون پردیس

این شهرک به مساحت کل 80هزارمترمربع واقع دربهترین مکان و مرکز شهرپردیس واقع گردیده که به متراژکل 543250 مترآن درحال حاضر آماده واگذاری می باشد . این قطعه تنها قطعه سنددار و شش دانگ درپردیس بوده و پس ازانجام مراحل اداری طی ماههای آینده آماده بهره برداری و حتی دریافت جواز شهرداری و ساخت و ساز خواهدشد.
شرکت عمران ابنیه سازان پردیس علاوه براینکه قصدانجام عملیات عمرانی درخصوص ساخت و ساز واحدمسکونی دراین قطعه را برطبق قراردادمشارکت مدنی داشته ، علاوه برآن تعدادی ازاین قطعات رابه صورت اقساطی و با همکاری بانک صادرات قصد انجام مهندسی فروش راخواهدداشت که شرایط پرداخت جهت خریداین قطعات به شرح ذیل می باشد

 

1 – پرداخت مبلغ 50/000/000ریال تا 70/000/000ریال درهنگام انتخاب قطعه براساس متراژ و موقعیت زمین

2 – قیمت پایه براساس موقعیت هریک ازقطعات و تعدادواحدازمترمربعی 52/000/000 ریال تا مبلغ 72/000/000ریال درنظرگرفته شده است

3 – معرفی به بانک صادرات و افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری به نام متقاضی به مبلغ یک سوم مبلغ کل هریک ازقطعات

*بانک صادرات به صورت ماهیانه تا 10 درصد سودمشارکت راتضمین نموده و درآخرقراردادبه عنوان بخشی از ثمن قراردادمحاسبه میگردد

*حساب سپرده سرمایه گذاری بدون کارت و دفترچه می باشدو برطبق قراردادحق برداشت ازصاحب حساب سپرده ساب میگردد

4 – تنظیم قراردادمشارکت مدنی باشرکت عمران ابنیه سازان پردیس و شرایط پرداخت اقساط 6 الی 12ماه به صورت واریز به حساب سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات به نام متقاضی

5 – برداشت سه مرحله ای مبلغ ازحساب سپرده سرمایه گذاری پس از انجام تعهدات خریدارتا80درصد توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

6 – 20درصد ازمبلغ کل جهت تنظیم اسنادمالکیت به صورت شش دانگ و تحویل قطعه به خریدارطی شرایط درج شده درقراردادفی مابین

توجه : تحویل قطعات براساس قرارداد و توافقات فی مابین خواهدبود. هزینه جواز شهرداری ، تسطیح و آماده سازی زمین ، خاکبرداری و غیره جداگانه محاسبه میگردد

جهت ثبت نام خرید مشارکتی زمین ازگزینه ذیل استفاده فرمایید

فروش اقساطی زمین ویلایی درپردیس / فروش اقساطی زمین اپارتمانی درپردیس

فروش زمین ارزان به صورت سرمایه گذاری سهم مشاع درشهرپردیس باکاربری مسکونی

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس قصددارد بخشی ازقطعات رااز 250هزارمتر رابه صورت تک سهمی به روش مشارکت مدنی به فروش برساند لازم به توضیح است قطعه مذکور مسکونی بوده و جزو قطعات مجموعه پروژه های سیحون می باشد و خاطرنشان می گردد باتوجه به این که شرکت قصد ساخت و ساز درقطعه مذکوررادارد وباتوجه به افزایش روز افزون قیمت زمین ازجمله قطعه مذکور پیشنهادسرمایه گذاری مناسب و بدون ریسک رابه شما پیشنهادمی دهیم و درقراردادمشارکت مدنی که فی مابین منعقد می گردد این شرکت نه تنها تضمین افزایش روز افزون شمارا خواهدداد ، حتی تضمین خرید مجدد سهم فروخته شده ازاین قطعه توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درمتن قرارداد به شما داده خواهدشد . از طرفی باتوجه به متن قراردادمشارکت مدنی باتوجه به اینکه مبلغ شما به حساب سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات به نام خودتان افتتاح میگردد بانک صادرات به صورت ماهیانه و روز شمارسودسپرده 10درصدی برای مبلغی که شمابابت خریدسهم ازقطعه مذکور درحساب سپرده واریز کرده ایدتضمین می نماید و این مبلغ نیز جزو آورده شما محاسبه و هرمبلغی که بابت آن به حساب شماواریز میگردد به صورت سهم ازهمان قطعه به شماتعلق خواهدگرفت .

لازم به توضیح است هرسه ماه یکباربابرداشت مبلغ و سود سپرده از حساب سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس به میزان مبلغ شما به صورت سند اداره ثبت اسناد و املاک کشور سندمشاع ازقطعه مذکوربه نام شما منتقل خواهدشد

به طورکلی باتوجه به اینکه مبلغ شما دریک بانک دولتی سپرده گردیده و درنهایت باتوجه به تضامینی که در متن قرارداد به انضمام سندمشاع به شما داده خواهدشد سرمایه گذاری مطمئن را باسود مطمئن برای شما به ارمغان خواهدآورد

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس قسمتی  قطعه را که دارای سنداداره ثبت اسنادو املاک کشور می باشد به تعداد 80 هزارسهم از یک قطعه مشخص تقسیم نموده و به صورت سهم مشاء به ازای هرمترمربع 56/000/000ریال به فروش میرساند که تقسیم سهام باشرایط ذیل پس از ثبت نام شما درصفحه اول سایت از طریق دکمه ثبت نام زمین اقساطی طی پیامک ازطریق سامانه هوشمند برای شما شماره پرونده ارسال میگردد و شما می توانید طی 5 روز پس از دریافت پیامک به دفترشرکت واقع درپردیس مراجعه و نسبت به تکمیل پرونده و معرفی به بانک صادرات جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری و عقدقرارداداقدام فرمایید لازم به توضیح است عدم حضورشماپس از تاریخ مقرر منجربه ابطال شماره پرونده شما شده و نیاز به ثبت نام مجدد از سوی شما خواهدداشت .

مراحل ثبت نام و عقدقرارداد :

1 – ابتداازطریق لینک ثبت نام زمین اقساطی فرم ثبت نام راتکمیل نموده و پس از دریافت پیامک شماره پرونده ظرف مدت 5روز به دفترشرکت مراجعه نمایید (لازم به توضیح است شرکت درایام تعطیل نیزپذیرای شماخواهدبود)

فروش اقساطی زمین ویلایی درپردیس / فروش اقساطی زمین اپارتمانی درپردیس

فروش اقساطی زمین ویلایی درپردیس / فروش اقساطی زمین اپارتمانی درپردیس

2 – پس از دریافت پیامک و حضور دربخش حقوقی و حسابداری شرکت جهت عقدقراردادپرداخت مبلغ 600هزارتومان بابت حق التحریر و هزینه های جاری نقل و انتقال از شما دریافت می گردد

3 – تنظیم و تکمیل پرونده و عقدقرارداد و معرفی به بانک صادرات پردیس جهت افتتاح سپرده سرمایه گذاری ( حساب سپرده سرمایه گذاری بدون کارت و دفترچه بوده و مسدودمی باشد و شماحق برداشت ازآن حساب رانخواهیدداشت )

4 – ارسال فراخوان پس ازگذشت سه ماه درخصوص برداشت مبلغ و سودسپرده توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

5 – انتقال قدرسهم مشاع ازقطعه زمین یادشده ویااز مجموعه قطعات مجموعه های سیحون پردیس

6 – امکان واگذاری سهام مذکور باقیمت گذاری روز توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس برای سرمایه گذاران وجوددارد اما نقل و انتقالات برطبق توافق طرفین فقط درشرکت عمران ابنیه سازان پردیس صورت می پذیرد

تعدادسهم مشاء و قیمت واگذاری:

1 – قطعه 10 سهمی – قیمت کل 50 میلیون و ششصدهزارتومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

2 – قطعه 15 سهمی – قیمت کل 84 میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

3 – قطعه 20 سهمی – قیمت کل 112 میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

4 – قطعه 25 سهمی – قیمت کل 140میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

5 – قطعه 30 سهمی – قیمت کل 168 میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

6 – قطعه 35 سهمی – قیمت کل 196میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

7 – قطعه 40 سهمی – قیمت کل 224میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

8 – قطعه 50 سهمی – قیمت کل 280میلیون تومان  + انتقال سهم به میزان سودسپرده سرمایه گذاری – خریداری مجدد توسط شرکت ظرف مدت 6ماه به ارزش هرسهم به مبلغ 68/000/000ریال

درضمن شما میتوانیدپس ازخرید سهم های مشاع به غیرازاینکه سهام مذکوررابه شرکت واگذارنمایید می توانید برای سوددهی بیشتر درساخت آن قطعه نیز باشرکت مشارکت داشته و طبق یک قراردادجدیداضافه برقراردادمشارکت مدنی ازسود سرمایه گذاری بیشتری بهره مند شده و درراستای افزایش سرمایه خود باماهمکارشوید

فروش امتیازقدرالسهم زمین درپردیس / فروش زمین درپردیس / زمین ارزان درپردیس


( قطعات زمین درفاز2محله یک و 3 پردیس) فروش اقساطی زمین ازطریق قراردادمشارکت مدنی – متراژ از200مترتا1100متر مسکونی
قیمت پایه ازمتری 52/000/000ریال براساس موقعیت قطعه انتخابی و متراژ تامتری 72/000/000ریال
مجموع کل قطعه 55هزارمترمربع – درحال انجام طرح تفضیلی شهری و قطعه بندی – الویت واگذاری براساس ثبت نام درسامانه هوشمند
شرایط پرداخت : پرداخت مبلغ 52/000/000ریال به صورت نقدا – پرداخت دوم افتتاح حساب سپرده بانک صادرات بنام متقاضی به مبلغ 1/700/000/000
ریال – پرداخت سوم 2ماه بعدازعقدقرارداد واریز مبلغ از1/000/000/000تا2/500/000/000ریال به حساب سپرده بنام متقاضی همزمان باانتخاب شماره
قطعه براساس نقشه طرح تفضیلی – الباقی به صورت اقساط 6الی 9 ماه براساس متراژ و شماره قطعه
امکان واریزمرحله دوم و سوم پرداخت به صورت پرداخت سه ماهه درسه قسط امکان پذیرمی باشد

لازم به ذکراست درصورتی که مبلغ شمادرابتداکمترازمیزان اعلام شده می باشد امکان ثبت نام باشرایط اقساط تا12ماه وجوددارد

فروش اقساطی زمین ویلایی درپردیس / فروش اقساطی زمین اپارتمانی درپردیس


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 2 (تعدادواحد200) متراژاز80تا135متر تقریبی قیمت پایه به ازای هرمترمربع 65/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال
تعدادبلوک درهرپروژه 2 بلوک 11طبقه
پرداخت اول : مبلغ 1/200/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی – پرداخت دوم مبلغ 700/000/000ریال همزمان باانتقال قدراسهم و واریز به
حساب سپرده بنام متقاضی
زمان تحویل 40ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز 1 – 2 – 3 – 4 – 8
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 10فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم و انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 3 (تعدادواحد30) متراژاز135و 145متر هرواحددارای 20مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای هرمترمربع 82/000/000ریال باضریب هر
طبقه 1/500/000/000ریال – محاسبه یک سوم تراس
تعدادبلوک درهرپروژه 2 بلوک 5و9طبقه
پرداخت اول : مبلغ 1/200/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی – پرداخت دوم مبلغ 1/200/000/000ریال همزمان باانتقال قدراسهم و واریز به
حساب سپرده بنام متقاضی
زمان تحویل 16ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه فاز2 محله 1 خیابان نخلستان مابین نخلستان 4 و 5
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم و انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام

پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 4 (تعدادواحد180) متراژها 95و 145متر هرواحددارای 6مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای هرمترمربع 90/000/000ریال باضریب هر
طبقه 1/200/000/000ریال
تعدادبلوک درپروژه 5 بلوک 13طبقه – درطبقه سیزدهم درهربلوک دو واحد295متری دوبلکس به همراه 100مترتراس و یک واحد155 متری دارای 10متر
تراس مستقل که یک سوم تراس برروی متراژ
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی
زمان تحویل 24ماه اززمان پرداخت اول – موقعیت پروژه فاز2 محله 4 خیابان ستاری
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام

پروژه 180واحدی الماس / پیش فروش آپارتمان درپردیس / پیش فروش خانه درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 5 (تعدادواحد48) متراژها104 – 121 – 127 – 155 – 188 – 290متری هرواحددارای 6مترالی 100مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای
هرمترمربع 90/000/000ریال باضریب هر طبقه 1/200/000/000ریال
تعدادبلوک درپروژه 2 بلوک 7 طبقه
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال تا 3/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان تحویل 24ماه اززمان پرداخت اول – موقعیت پروژه
فاز2 محله 4 خیابان پاسداران
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 6 (تعدادواحد10) متراژها104 تا112متر واحدهای طبقه اول دارای 10مترتراس دارای 6مترالی 10مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای
هرمترمربع 48/000/000ریال باضریب طبقات هرطبقه متری 100هزارتومان
تعدادبلوک درپروژه 10 بلوک 5 طبقه هرطبقه 2واحد موقعیت پروژه فاز8
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان پرداخت دوم مبلغ 700/000/000ریال واریز بنام متقاضی همزمان باارسال
فراخوان و انتخاب پروژه و انتقال قدراسهم – تحویل 20ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه قطعات مختلف درفاز8 دره بهشت
10درصدبابت حسن انجام کارپایانکارو سند – الباقی 5فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 7 ( خانه ویلایی دوبلکس ) متراژها زمین تقریبی 210متر ساختمان ویلا به صورت دوبلکس حدودا145متر
هرمترمربع 58/000/000ریال تا62/000/000ریال براساس موقعیت زمین
تعدادویلا ی درحال احداث 200واحد
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان پرداخت دوم مبلغ 700/000/000ریال واریز بنام متقاضی همزمان باارسال
فراخوان و انتخاب پروژه و انتقال قدراسهم – تحویل 16ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ( شهرک ویلایی وسکاره سیحون )
10درصدبابت حسن انجام کارپایانکارو سند – الباقی 8 فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 8 ( خانه ویلایی دوبلکس ) متراژها زمین تقریبی 250متر ساختمان ویلا به صورت دوبلکس حدودا500متر (قیمت کل برمبنای عرصه و اعیان )
هرمترمربع 95/000/000ریال تا105/000/000ریال براساس موقعیت زمین
تعدادویلا ی درحال احداث 18 پروژه موقعیت فاز4 محله 4 و 3پردیس
پرداخت اول : مبلغ 4/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان پرداخت دوم مبلغ 4/000/000/000ریال واریز بنام متقاضی همزمان باارسال
فراخوان و انتخاب پروژه و انتقال قدراسهم – تحویل 8ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ( شهرک ویلایی وسکاره سیحون )
10درصدبابت حسن انجام کارپایانکار – الباقی 4 فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 9 ( آپارتمان 10واحدی ) متراژها زمین تقریبی 1000متر متراژ واحدها 115 و 145متری
هرمترمربع 86/000/000ریال باضریب طبقات هرطبقه متری 100هزارتومان
تعدادویلا ی درحال احداث فاز1 محله 4 پردیس
پرداخت اول : مبلغ 5/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان پرداخت دوم مبلغ 2/000/000/000ریال واریز بنام متقاضی همزمان باارسال
فراخوان و انتخاب پروژه و انتقال قدراسهم – تحویل 14ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ( فاز1 محله 4 )
10درصدبابت حسن انجام کارپایانکار – الباقی 7 فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 10 ( آپارتمان ویلایی 4واحدی ) متراژها زمین تقریبی 500 متر متراژ واحدها 125 و 155متری
هرمترمربع 11/000/000ریال بدون ضریب طبقات
تعدادآپارتمان ویلا ی درحال احداث 4 پروژه فاز4 محله 4 و3پردیس
پرداخت اول : مبلغ 6/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان پرداخت دوم مبلغ 3/000/000/000ریال واریز بنام متقاضی همزمان باارسال
فراخوان و انتخاب پروژه و انتقال قدراسهم – تحویل 10ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ( فاز4 محله 4و3 )
10درصدبابت حسن انجام کارپایانکار – الباقی 7 فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


برج مسکونی فرآوین رودهن

مشخصات بنا :این ساختمان مشتمل بر 27 واحد به متراژهای 100, 127 و 175 متر مربعی در زمینی به مساحت 518 متر مربع است.
به منظور تامین آرامش و امنیت ساکنین دو واحد 100 و 127 متری در نیم طبقه شمال غربی و واحدهای 175 متری به صورت تک واحدی در نیم طبقه جنوب شرقی احداث شده به گونه ای که مسیرهای رفت و آمد و لابی آسانسور هر نیم طبقه مستقل از یکدیگر می باشد.
نمای کلاسیک و فاخر با توجه به موقعیت استثنایی پروژه با طراحی مستقل روز و شب مرغوبیت ویژه ای به واحدهای مسکونی خواهد داد.
در ساختمان حدود 100 متر مربع لابی با سقف به ارتفاع بیش از 4 متر با طراحی کلاسیک و تزئینات بسیار برجسته به همراه فضای مناسب جهت برگزاری جلسات و انتظار مهمان و سالن بیلیارد ورودی دلپذیری را برای ساختمان فراهم آورده است.
در پارکینگ منفی چهار ساختمان فضای کارواش پیش بینی شده و با توجه به تخصیص واحد سرایداری و استقرار سرایدار در زمان بهره برداری امکان مناسبی جهت نظافت آسان خودروهای ساکنین فراهم می کند.
روف گاردن طراحی شده در طبقه آخر در مجاورت ویلای اختصاصی فضای مناسبی جهت استفاده موردی ساکنین ایجاد می نماید.
با توجه به سطح کیفی ساختمان، واحد سرایداری به مساحت 50 متر مربع در طبقه همکف و در مجاورت لابی پیش بینی شده است.
پارکینگ ها به طور کاملا استاندارد و با منظور داشتن تعدادی پارکینگ اضافی در ۴ نیم طبقه ی منفی طراحی و در حال احداث می باشد.

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

۲.تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی

آسانسور دومنظوره و مدرن با سرعت 1/6 متر بر ثانیه سریع ترین سرویس جابجایی بین طبقات را فراهم می آورد.
کلیه الزامات قانونی ایمنی و آتش نشانی در ساختمان رعایت شده است. راه پله ی فرار با درب های ضد حریق از لابی طبقات جدا شده است. با به کارگیری سیستم خودکار تامین هوای تازه در راه پله ها هنگام حریق احتمالی ضمن پیشگیری از ورود دود و حریق به راه پله مسیر امن جهت خروج ایمن ساکنین فراهم شده است.
سیستم اعلام و اطفا خودکار حریق منطبق با الزامات آتش نشانی در ساختمان پیش بینی گردیده است.
با توجه به مشکلات برق شبکه شهری سیستم برق اضطراری در فضاهای عمومی, آسانسور و واحدها در نظر گرفته شده به گونه ای که در زمان قطع برق کلیه مصرف کننده های اضطراری امکان ادامه فعالیت خواهند داشت.
از دیگر سیستم های جانبی ساختمان به دوربین مداربسته هوشمند, سیستم آنتن و ماهواره مرکزی و درب پارکینگ با قابلیت شناسایی خودروی ساکنین, تامین برق مورد نیاز روشنایی های عمومی نورپردازی نما از طریق سلول های خورشیدی میتوان اشاره نمود.پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس

پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس /  فروش امتیازمسکن درپردیس