۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

طرفین قرارداد:
با عنایت به مفاد ماده10 قانون مدنی در خصوص آزادی اراده در انعقاد قرار داد ها و با توجه به ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و نظر بر اینکه،
الف:شرکت عمران ابنیه سازان پردیس بتنمایندگی قانونی آقای علی تاج سلیمان وبه کدملی 0071393323 به آدرس تهران پردیس فازیک خیابان فروردین
شمالی ، خیابان دانش ، خیابان دانش 2 ، مجتمع تجاری یاس یک واحد65 و 66 و که دراین قرارداد طرف اول نامیده میشود
ب : طرف دوم : آقای ……………………….. فرزند …………….دارای شماره شناسنامه …………. و کدملی ………………….به‏ نشانی:……………

 

که در این قرارداد اختصارا” ” سرمایه گذار “نامیده می شود که از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ضــمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای
تمامی مفاد این قرارداد گردیدند.لذا با توجه به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضــمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور بطور شفاهی وکتبی بین طرفین
انعقاد یافته و قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری مسکن طبق مفادو تبصره های ذیل فیمابین منعقدگردیده و باامضاء این قرارداد حق انتقال آن به غیراز
طرف دوم سلب شده است
ماده 1 ) مقدمه
عبارات و عناوین بکار رفته در این قرارداد دارای معانی وتعاریف زیر می باشند :
1-1) : طرف اول قرارداد: شرکت شرکت عمران ابنیه سازان پردیس به شماره ثبت512994 و به شناسه ملی 14006938500که در
این قراردادبه عنوان سرمایه پذیر درخصوص ساخت پروژه های ساختمانی درشهرجدیدپردیس نامیده میشود.
2-1): طرف دوم آقای ………………………..به کدملی …………………………….که دراین قراردادپس ازتفهیم ماده 2 قرارداد به عنوان ســـرمایه گذار
نامیده میشود.
3-1) ضمایم قرارداد: کلیه پیوست های مندرجه دراین قرارداد و تمامی اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد ازقبیل الحاقات؛ اضافات؛ اصلاحات،
تغییرات، صورتجلسات ، خلاصه مذاکرات و متمم های آتی میباشد که به امضاء طرفین یا نمایندگان منتخب آنان رسیده و جزء لاینفک این قرارداد بوده و به
همراه اصل قرارداد پیکر واحدی را تشکیل میدهند.
4-1) شخص : شخص بغیر از مواردی که صراحتاً در این قرارداد مشخص شده به معنی شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد.
5-1) شخص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی بغیر از شرکاء اول ودوم بمنزلۀ شخص ثالث می باشد.
6-1) مفرد و جمع : کلماتی که بصورت مفرد و جمع در این قرارداد بکار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده و بکار بردن کلمه ای بصورت مفرد یا جمع
موجب نفی دیگری نخواهد شد.
7-1) تاریخ : سال و ماه بکار رفته در این قرارداد به معنی سال و ماه شمسی است و بغیر از مواردی که ابتداء و انتهای تاریخ درج شده ، سال به معنی 12
ماه شمسی و 365 روز و ماه به معنی 30 روز و روز به معنی 24 ساعت خواهد بود . ایام کاری در برگیرندۀ روزهای تعطیل نمی باشند لیکن ایام تقویمی شامل
روزهای تعطیل نیز خواهند بود
8-1) عناوین قرارداد : عناوین بکار رفته در این قرارداد بمنظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت یا تباین فیمابین عناوین و متن مواد ، متن
مواد معتبر می باشد و در صورتیکه تعارض یا تباینی بین متون قرارداد و ضمائم آن حادث گردد متن قرارداد مرجح و صائب خواهد بود .

ماده 2 ) موضوع قرارداد مشارکت مدنی مسکن :
1-2) مشارکت مدنی مسکن مابین طرف اول شرکت عمران ابنیه سـازان پردیس به عنوان مجری و طـــــرف دوم به عنوان مشارکت کننده مدنی درخصــوص ساخت
مجموعه پروژه های سیحون درمحدوده شهرجدیدپردیس درغالب پرداخت به صورت مرحله ای و پله کانی باقبول شرایط درج شده درماده 2 این قراردادتوسط
طرف دوم قرارداد به شرح ذیل:

2-2) پرداخت مبلغ 46/000/000ریال درزمان عقداین قراردادتوسط طرف دوم قرارداد درازای تشکیل پرونده مشارکت مدنی ، حق التحریر ، حق عضویت
و امتیاز مشارکت ( درصورت فسخ زودهنگام قراردادتوسط سرمایه گذاراین مبلغ غیرقابل برگشت بوده و بابت هزینه های جاری کسرمیگردد.
3-2) افتتاح حساب به صورت مشترک به مبلغ 1/200/000/000ریال به نام طرف دوم و شرکت عمران ابنیه سازان پردیس دربانک صــادرات شعبه
پردیس کد2607 به شماره حساب (به پیوست شماره یک قرارداد) بدون کارت بانکی و غیرقابل برداشت توسط هیچ یک ازطرفین تازمان اعلام انتخاب پروژه
تبصره 1) اززمان افتتاح حساب تازمان انتخاب پروژه توسط بانک صادرات به صورت روزشماروماهیانه مبلغ 10/019/000ریال به صورت سود به همان
حساب واریز میگردد.( مبلغ واریزی توسط بانک صادرات شعبه پردیس باکسرمالیات تضمین میگردد)
تبصره2) طرف دوم درزمان افتتاح حساب متعهد میگردد به مدت 110روز ازتاریخ افتتاح حساب حق برداشت از حساب رانداشته باشد و درصورتی که طرف
دوم به هردلیل قصد ادامه این قراردادرانداشته باشد ، بااعلام قصدبه فسخ قرارداد درشرکت ارمغان ابنیه سازان زرین پردیس مجوز برداشت اصل مبلغ
به انضمام سود واریزی توسط بانک مسکن راخواهدداشت.
تبصره 3) پس ازصدور فراخوان توسط طرف اول قراردادمبنی برانتخاب پروژه به طرف دوم و طبق احراض مالکیت عرصه شرکت عمران ابنیه سازان پردیس در
خصوص قطعه مذکور طرف دوم مکلف است طی یک وکالتنامه درخصوص برداشت مبلغ 1/100/000/000ریال توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس اقدام نماید.
تبصره 4) طرف دوم می بایست 20 روز کاری ازبرداشت اولین مبلغ ( 1/100/000/000ریال توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس ) باتوجه به انتخاب
پروژه و مبلغ درج شده درماده 3 این قرارداد ، مبلغ را به حساب مشترک بانک صادرات شعبه پردیس واریزنموده و طرف دوم به طورهمزمان باانجام وکالتنامه
دومین حق برداشت توسط طرف اول اقدام و طرف اول مکلف است به طورهمزمان قدرالسهم و یاعرصه مالکیت طرف دوم به میزان سهم قانونی را دردفترخانه
اسنادرسمی شماره 11 پردیس به آدرس پردیس فاز 2 بلوارملاصدرا ، مجتمع تجاری میلاد طبقه سوم منتقل نموده و اسـنادقدراسهم و مالکیت راباتوجه به
دفترچه های مالکیت زمین به صورت وکالتنامه بلاعزل و تعهدنامه محضری به طرف دوم تحویل نماید.
تبصره 5) الباقی مبلغ پرداختی توسط طرف دوم قرارداد طبق موارددرج شده درماده 3 بند1 می بایست پرداخت گردد.
تبصره 6) فراخوان ارسالی توسط پست پیشتاز به طرف دوم ارسال میگردد و تصویرتاییددریافت آن دراین قراردادجزوضمائم اجباری قراردادتلقی میگردد
وطرف دوم میبایست درزمان مراجعه پس ازدریافت هریک ازفراخوانها ، تصویرآن راتحویل شرکت نموده و سپس رسیددریافت نماید. حفظ رسیدهای دریافتی
تاپایان دوره قراردادالزامی بوده و اعلام مفقودی ازطرف دوم قابل قبول نخواهدبودو به منزله عدم دریافت آن تلقی خواهدشد.
ماده 3 ) انتخاب پروژه های مشارکت مدنی سیحون و شرایط مبلغ واگذاری

تبصره 1) جدول اقساط همزمان باپرداخت سوم و دریافت چک اقساط ضمیمه میگردد
تبصره2 ) اطلاع رسانی درخصوص پرداختهای ماده 2 به صورت شفاهی و کتبی صورت میپذیرد و مدت زمان پرداخت آن 20 روز اززمان اعلام و اطلاع رسانی
خواهدبود و درصورتعدم پرداخت آن وانجام تعهدات طرف دوم قراردادبه صورت یکطرفه فسخ و باکسر5 درصدازمبلغ کلی این قراردادالباقی مبلغ ظرف
مدت 60روزکـاری به طرف دوم برگردانده میشود مگرآنکه طرف دوم قراردادشخصا طی درخواست کتبی قبل ازموعدمقرر و بادلیل موجه قصدترک قرارداد
راداشته باشد.
تبصره3) قدرالسهم اعیان هریک ازپروژه های درج شده درماده 3قراردادهم زمان باوصول 80درصدازمبلغ کل قراردادانجام میگردد.
تبصره 4) انتخاب اولیه پروژه دراین قراردادمنوط به قرمزبودن مربع های درج شده ومتن آن درماده 3قراردادمی باشد.
تبصره 5) درقسمت انتهای این قرارداد وضعیت انتخاب پروژه و انتخاب واحددرج شده است که همزمان باتنظیم سندوکالتنامه قدرالسهم و تکمیل پرداختی
هریک ازپروژه های درج شده دراین قرارداد توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس تکمیل میگردد (پیوست 2 – 3 – 4)
تبصره6) قیمت این قرارداد باتوجه به ماده 5 ماده 3این قراردادقطعی نمی باشد.
تبصره7) شرح متریال کلیه پروژه های درماده 3قراردادبه شرح ذیل می باشند:

پذیرایی ، نشیمن و اتاقها :
• کف واحد ها (پذیرایی و اتاق خواب ها ) سرامیک استاندارد و
درجه 1 ایرانی به ابـعاد60*60 و یا 50*50
• سقف واحد ها بصورت تمام دکوراتیو
• قرنیز داخل واحد ها به صورت تمام PVC ضد آب و ضد حشرات
• دربهای ورودی ضد سرقت
• دربهای اتاقها HDF
• دربهای کمد ها HDF
• پنجره ها UPVC با شیشه دوجداره 4 به 6 رفلکس
آشپزخانه :
• کف آشپزخانه از سرامیک استاندارد و درجه یک ایرانی
• دیوارها از کاشی درجه یک ایرانی تا زیر سف
• کاشی دکوراتیو بین کابینتی
• کفشور استاندارد و درجه 1 ایرانی
• شیرآلات از نوع ایرانی درجه یک
سرویس و حمام
• کف از سرامیک استاندارد و درجه یک ایرانی
• دیوار ها از کاشی درجه یک ایرانی تا زیر سقف
• کفشور استاندارد و درجه 1 ایرانی
• شیرآلات و دوش از ایرانی درجه یک
• توالت شرقی درجه یک ایرانی
• هواکش از نوع استاندارد درجه 1
• دربهای HDF ضد آب
• فلاش تانک 8 لیتری استاندارد درجه یک

راه پله ها :
• دیوارها ترکیب دکوراتیو از سنگ تراورتن و سرامیک طرح سنگ
• کف پله ها از نوع سنگ تراورتن 3 سانتی
لابی:
• دیوارها ترکیب دکوراتیو از سنگ
• کف از نوع سنگ دهبید
• سقف واحد ها بصورت تمام دکوراتیو با نور مخفی
تاسیسات الکترکال و مکانیکال :
• کلید و پریز ها برند دلند و یا مشابه درجه یک
• گرمایش سیستم پکیج (فقط تامین زیر ساختها)
• سرمایش سیستم داکت اسپلیت ( فقط تامین زیرساختها)
سیستم اعلام و اطفاء حریق :
• بصورت فوق هوشمند با استاندارد سازمان آتش نشانی
سیستم فاضلاب :
• پوش فیت
سیستم آبرسانی :
• پمپ های خطی
• لوله های 5 لایه
امتیازپارکینگ وانباری :
تبصره8) درزمان تحویل واحد مبلغ 600/000/000ریال بابت خریدپارکینگ و انباری به صورت جداگانه اخذ میگردد و این مبلغ باعنوان تبصره 8
قرارداد درجدول اقساط اعمال شده و ازطرف دوم اخذمیگردد.

تبصره9) محل قرارگیری در پروژه و طبقه آپارتمان سرمایه گذاری شده در ابتدا برای طرف دوم رزرو و به صورت موقت ، ثبت می گردد و بعد
از پرداخت 80% از کل مبلغ قرارداد و با عنایت به خوش حسابی و اجرای به موقع تعهدات طرف دوم بر اســـاس جدول زمانبندی پرداخت
( پیوست شماره 3و4 ) ثبت نهایی و قطعی می گردد .

تبصره 10) توافقات و تعهدات مذکور برای طرفین طبق ماده 2 و 3 این قرارداد انجـــــام می گردداینمدت از ســوی طرف اول تا ســـه ماه قابل
افزایش می باشد که در این صورت می بایست تسویه قسط آخر تعهدات طرف دوم همزمان با تحویل واحد از سوی طرف دوم به طرف اول
پرداخت گردد و سپس می بایست تشریفات تحویل واحد درپروژه انتخابی توسط طرف اول به طرف دوم قرارداد انجام گردد.

تبصره 11) هر قسط که توسط طرف دوم (سرمایه گذار ) پرداخت می گردد می بایست طی اسنادثبت شده درجدول اقساط ضمیمه شده درانتهای
این قرارداد و یاتوافق نسبت به زمان پرداخت فی مابین طرفین ، ثبت شده است و می بایست به تایید طرف اول برسد، درغیر این صورت
هیچ ادعایی مبنــی بر پرداخت اقساط از سوی طرف دوم مسموع نیست.
تبصره12) 5 درصداز بهای کل ســـرمایه گذاری هنگام تحویل واحد ، و 5 درصد درزمان دریافت پایانکارو دریافت سندمالکیت باتوجه به
شرایط شهرجدیدپردیس می بایست به طرف اول توسط طرف دوم پرداخت می گردد.
(تنظیم سند مطابق قوانین شرکت عمران پردیس و پس از اعلام آمادگی شرکت فوق و براساس قوانین اداری و قانونی شرکت فوق تنظیم می گردد.)

ماده 4 ) تعهدات طرفین

1-4) طرف اول متعهد میگردد که طی برنامه زمان بندی مشـــخصی ، طرف دوم را از نحوه پیشرفت پروژه در دست اجرا کاملا مطلع نماید.
تبصره 1) لازم به ذکر است که هرگونه نقل و انتقال به صورت وکالتی و غیره … باید حتما با اطلاع و تایید طرف اول باشد و در غیر این صورت
بی اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود .
2-4) هرگونه تغییر دراولویت ها به درخواست طرف دوم با اذن و موافقت طرف اول امکان پذیر است.
3-4) در کلیه مواردی که در این قرارداد طرف اول متعهد به انجام یا عدم انجام امری است ، چنانچه به هر علت پیش بینی شده یا پیش بینی
نشده ای مانعی جهت انجام تعهد خارج از عمد و تقصیر طرف اول بوجود آید مسئولیتی ندارد و چنانچه مانع موقت باشد و موجب تاخیر در
انجام تعهـدات باشد طرف اول متعهد است در اســـرع وقت نسبت به رفع موانع اقدام و مدت تاخیر به مهلت انجام تعهد اضافه می گردد.
4-4) در صورت تاخیر طرف اول در تکمیل پروژه بدون هیچ دلیل موجه و به عمد ، می بایست مبلغی مطابق عرف و ضوابط جاری نسبت به زمان
تاخیر به سرمایه پرداخت شده توسط طرفدوم محاسبه یا پرداخت نماید و یا از محل پرداختیهای بعدی و یا دریافتی های طرف دوم کسر نماید
. به ازایه هر روز تاخیر ،1000/ 1 مبلغ سرمایه گذاری محاسبه می گردد.
5-4) طرف دوم صراحتا اقرار می نماید که در این قرارداد عقد دینی و غیر ناقل می باشد وحق عینی تا اتمام اقساط و تسویه حساب کامل طرف
دوم با طرف اول ، برای وی ایجاد نمی نماید.
6-4) قیمت اعلامی قطعی نبوده و تا 15درصدقابل تغییرمی باشد ، هزینه انشعابات ، کلیه هزینه های نقل و انتقال دردفتر خانه و مالیات بر
ارزش افزوده برعهده طرف دوم است.
7-4) در صورتی که طرف دوم به هر دلیل از عهده تعهـدات خود برنیاید و یا هریک ازچکهای واگذارشده به طرف اول ، که در تعهد پرداخت طرف دوم
میباشد را پرداخت ننماید (به هر عللی که گواهی عدم وصول چک صادر شود) و با عنایت به ماده2و3 و ضمیمه4نسبت به اجرا و ایفای تعهداتش
عمل ننماید ،قرارداد فوق بصورت یکطرفه فسخ و علاوه بر اینکه حقی نسبت به مطالبه واحد مسکونی نخواهد داشت بلکه مسئول جبران خسارت
وارده احتمالی به طرف اول نیز خواهد بود ومطالبات وی پس از کـسر10 درصد ضرر و زیان از سوی طرف اول به طرف دوم ظرف مدت شش ماه
پرداخت می گردد.

8-4) طرف دوم حق واگذاری قرارداد سرمایه گذاری در پروژه را پس از تکمیل 80 درصد مبلغ سرمایه گذاری و فقط با کسب اجازه مکتوب
و کسب تعیین قیمت روز واگذاری ازطرف اول قرارداد و اطلاع طرف اول را خواهد داشت و هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ موافقت مکتوب
طرف اول از نظر این قرارداد قانونی شناخته نشدهو طرف اول کوچکترین مسئولیتی را در قبال سرمایه گذار قدیمی و جدید نخواهد داشت.
لازم به توضیح است نقل وانتقال فقط درشرکت عمران ابنیه سازان پردیس ( طبق پیوست شماره 5 ) این قرارداد با پرداخت مبلغ کارمزد
نقل وانتقال به مبلغ 9/000/000ریال ازطرفین صورت میپذیرد
9-4) در صورتیکه اقامتگاه طرف دوم تغییر نماید وی مکلف است ظرف مدت یک هفته طرف اول را از تغییر آدرس مطلع نماید .و در غیر این
صورت همه نامه ها و مکاتبات ارسالی به ایشان از سوی طرف اول به آدرس اولیه به مــنزله قبول و دریافت نامه و موضوع ارسالی ازسوی
طرف اول می باشد.
10-4) طرف دوم حق انصراف از سرمایه گذاری خود را نداشته مگر با تقاضای کتبی و اخذ رضایت طرف اول و ارائه دلایل جهت انصراف ،
که در این صورت مبلغ پرداختی وی با کسر 7درصد ضرر و زیان ناشی از انصراف سرمایه گذاری در پروژه از کل مبلغ پرداختی کسر می گردد
و الباقی مبلغ سرمایه گذاری ظرف مدت شـــش ماه به طرف دوم پرداخت خواهد شد و طرف دوم حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود
سلب و ساقط می نماید.
11-4) طرف دوم اقرار نموده از کلیه ضوابط و شرایط سرمایه گذاری و جزئیات شرکت ارمغان ابنیه سازان زرین پردیس مطلع بوده و با
آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را خارج از قرارداد از خود سلب و ساقط می نماید .
12-4) مذاکره برای تمدید و یا سکوت درخصوص کلیه مفاداین قرارداد و یا تداوم فعالیت طرفین، مادامیکه توافق کتبی تنظیم و امضاء و
مبادله نگردیده به منزله تمدید قرارداد تلقی نخواهد شد.
13-4) تاریخ قرارداد به منزله شروع مدت مشارکت مدنی مسکن می باشد اما به منزله شروع قراردادتحویل واحدتلقی نمیگردد و پس از
یکماه ازدریافت اسنادو چکهای دریافتی مندرج درجدول اقساط ( چک دریافتی شماره یک درج شده درپیوست شماره 4 ) واردمرحله دوم
قرارداد و مشخص شدن زمان تحویل واحد باتوجه به جدول زمانبدی تکمیل پروژه که درسایت درج خواهدگردید آغاز خواهدگردید.
4 – 14) طرف دوم متعهد میگردد اگر به هردلیل قراردادمذکور درمرحله بعداز تنظیم قدرالسهم وکالتی عرصه فسخ گردید ، قبل ازهراقدام
ازسوی طرف اول قرارداد ، وکالتنامه انجام شده را به نفع طرف اول تفویض نماید درغیراینصورت طرف اول حق داردبدون چون و چرا ، واز
طریق مراجع ذیصلاح اقدام به الزام به تنظیم سندنموده و طرف دوم حق هیچ ادعا و اعتراضی نسبت به آن نخواهدداشت. درمتن وکالتنامه
تنظیم شده درخصوص قدراسهم عرصه ، طرف دوم تا80درصدپرداختی حق توکیل به غیرنخواهدداشت.
15-4) سرمایه مشارکت مدنی حاضر با توافق طرفین دفعتا” واحده در اختیار طرف اول بعنوان مدیر اجرایی درساخت مسکن قرار خواهد
گرفت و طرف اول بعنوان امین و وکیل طرفین متعهد است سرمایه دراختیار را در جهت موضوع قرارداد با قید شرط ضمان تلف جزئی و کلی
مصرف نماید.
16-4)طرف اول عهده دار هدایت ،اجراء و نظارت بر حسن انجام امور قراردادهای اجرایی و ثبتی از جمله موارد زیر است :
• مدیریت مستمر و دائم در خصوص قرارداد حاضر تا خاتمه مدت .
• انجام صحیح کلیه تعهدات تفهیم شده به طرف دوم نسبت به مفادو خدمات موضوع قرارداد.
• تأدیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انجام موضوع قرارداد از قبیل مالیات و بیمه و غیره.
• پیگیری و انجام کلیه اموراداری ائم از شهرداری ، دارایی ، انشعابات ، امورثبتی ، پایانکار و غیره ….درخصوص موضوع قرارداد
• جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تبذیر طی مراحل اجرایی و ساختمانی
• بستن حسابهای این مشارکت بعدازانتقال قدرالسهم اول
• نظارت بر عملکرد و پیگیری اجرای صحیح اقدامات در جریان
• طرف اول حق ندارد هیچگاه درزمان اجرای پروژه بدون دلیل پروژه رامتوقف نماید مگردرزمان شرایط درج شده درماده 5قرارداد

ماده 5 ) فورس ‏ماژور
1-5) هرگاه اجرای هریک از تعهدات موضوع این قرارداد از طرف هریک از طرفین، در نتیجه حوادث غیرمترقبه یعنی واقعه‌ای‏ که خارج از
کنترل معقول طرفین باشد، از قبیل جنگ، سیل یا زمین‏ لرزه ، بحرانهای اقتصادی ، متوقف گردد و یا به تأخیر افتد، طرف مربـــوطه از
وظیفه ایفای تعهداتی ‏که واقعه فوق ‏الذکر بر آن اثر گذاشته است، تا زمانی‏که اثر واقعه مذکور متوقف گردد، معاف خواهد بود.
2-5 ) در صورتی‏که دوره فورس ‏ماژور بیش از سه ‏ماه به‏ طول انجامد، طرفین در مورد نحوه ادامه قرارداد یا اقاله آن با یکدیگر به توافق
خواهند رسید.
3-5) تغییر نرخ ارز ویا تحریم های بین المللی فورس ماژور تلقی میگردد و ممکن است درمبلغ قـــراردادتا15درصدتاثیربگذارد و درصورت
بروز مشکل درخصوص انجام پروژه ناشی از تاثیرات فوق بیشترازحددرج شده دراین بندازقرارداد طرف اول می توانیدطی صورتجلسه فی
مابین باطرف دوم به تفاهم برسد و ضمیمه این قراردادنماید.
ماده 6 ) حفظ اسناد و اطلاعات
1-6 ) طرفین قرارداد و نمایندگان، کارشناسان و کلیه عوامل مرتبط با موضوعات و فعالیت‏های قرارداد حاضر ، متعهد هستند کلیه اطلاعات
و اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار می‏گیرند یا از آن مطلع می‏شوند خواه سازمانی یا اجرایی یا فنی ویا مالی وحقوقی ، کاملاً
محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین درطول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی طرفین
، از افشای جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خلاف، متخلف علاوه بر مسئولیت
کیفری، متعهد به جبران خسارات مادی، معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود؛ طرفین در هر صورت و شرایطی (دوران
همکاری و یا پس از آن) متعهد می‏گردند، از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی، اجرایی و سازمانی برنامه‌ها و پروژه‌های
مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً محرمانه تلقی نمایند.
2-6 ) طرفین قرارداد می‏بایست به ‏محض کشف هرگونه استفاده و یا افشای غیرمجاز اطلاعات و یا موارد محرمانه یا هرشکل دیگر ، شریک
دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطلاعات و یا موارد محرمانه همکاری نموده و مانع استفاده غیر
مجاز آن در آینده گردند.
3-6 ) هریک از طرفین ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذیصلاح قضایی افشا نماید که در این صورت باید قبل از چنین
عملی به ‏صورت مستدل و کتبی شریک دیگر را مطلع و توافق ایشان را کسب نماید.
ماده 7 ) حل اختلاف
1-7) کلیۀ حقوق و تعهدات و روابط مالی و حقوقی طرفین قرارداد تابع قوانین و مقررات جاریه در جمهوری اسلامی ایران است و قوانین
مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.
2-7 ) در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد ، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم
حصول توافق از طریق داورمرضی الطرفین منتخب حل و فصل می گردد
5-7) نظر داورمرضی الطرفین منتخب فوق برای طرفین قطعی – غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.
6-7 ) حق الزحمه داور عهده محکوم علیه می باشد.
7-7) رای داوری از طریق پست پیشتاز به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده8) اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد، نشانی های مندرج در صدر این قرارداد بوده و مادامیکه تغییر آن کتبا” به طرف مقابل ابلاغ نگردیده به
منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد.

معرفی نامه بانک صادرات (پیوست شماره 1):

باسلام : احتراما پیرو شماره نامه 071393323 مورخه 30 / 02 / 1398 بدینوسیله:
آقای / خانم…………………………به کدملی 0071393323 به شماره شناسنامه4641 صادره از تهران به آدرس :

جهت افتتاح حساب سپرده به مبلغ 1/200/000/000ریال معادل یکصدوبیست میلیون تومان به نام خـــودشان به حضورمعرفی مـی گردد
نامبرده متعهدگردید حساب سپرده افتتاح شده رابدون کارت و دفترچه سپرده افتتاح نموده و فقط بامجوز کتـبی ازاین شرکت یادرخصـوص
انتقال مبلغ 1/100/000/000ریال معادل یکصدو ده میلیون تومان پس ازاعلام فراخوان طبق قراردادمشارکت مدنی فی مابین به شماره
4112111 که درتاریخ 30 / 02 / 1398منعقد و تصویرآن به حضورارسال گردیده ، مجوز برداشت مبلغ راطی وکالتنامه به نام شــــرکت
عمران ابنیه سازان پردیس منتقل و حق برداشت رابه این شرکت منتقل نماید و یادرصورت فسخ قرارداد ، فقط طی نامه کتبی از شــــرکت
عمران ابنیه سازان پردیس به انضمام صورتجلسه فسخ قرارداد ، پس ازمدت 110روز ازتاریخ عقدقرارداد ،حق برداشت اصل و سـود کل
مبلغ را فـــقط از بانک صادرات شـــعبه پردیس کد2607 رادارددرضمن حق برداشت ، مسدود کردن سپرده و یا بستن حساب ســـــپرده و
برداشت مبلغ رااز طریق هیچ یک ازشعب دیگررادرسراسرکشوررا نخواهدداشت.
لازم به ذکراست این نامه درسه نسخه تنظیم شده و افتتاح کننده حساب باامضاء این نامه کلیه مفادآن راپذیرفته و نسبت به آن اعتراضی
نخواهدداشت . بنابراین ازجنابعالی تقاضامیگردد پس از افتتاح حساب سپرده تاییدآن را بااعلام شماره حساب سپرده افتتاح شده درآن
شعبه جهت ضمیمه شدن درپرونده قراردادمشارکت مدنی نامبرده تایید و اعلام فرمایید


اینجانب آقای / خانم …………………………به کدملی ………………………درزمان افتتاح حساب کلیه مفادقرارداد رامی پذیرم و
درشرایط افتتاح حساب سپرده باشرایط درج شده راباامضاء و اثر انگشت خودمی پذیرم و نسبت به مفادآن ادعایی نخواهم داشت


این قسمت توسط بانک تایید میگردد:
نامبرده آقای / خانم……………………….حساب سپرده خودرابه مبلغ 1/200/000/000ریال معادل یکصدوبیست میلیون تومان
دربانک صادرات شعبه پردیس کد2907 به شماره حساب …………………………………………………..افتتاح نموده است.


پیوست دوم: انتخاب پروژه طبق ماده 3 بند1

باتوجه به انجام مرحله اول قرداد و برداشت مبالغ اولیه و ثانویه طبق وکالتنامه برداشت ازحساب بانک صادرات به شماره وکالت
………………به تاریخ ………………….جمعا به مبلغ ………………………………ریال توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس
درتاریخ ………………………….طی سندوکالت به شماره………………….. بارمزتصدیق …………………..قدرالســهم عرصه به
میزان…………….سهم دردفترخانه شماره …… پردیس به نام طرف دوم قرارداد منتقل گردید.
درضمن طرف دوم اقرارمی نماید ماده 3 و ماده 4 این قراردادرامطالعه نموده و نسبت به آن هیچ ادعایی نخواهد داشت و با
امضاء و اثرانگشت این پیوست کلیه مواردآن راتاییدمی نمایم


پیوست سوم : انتخاب واحد طبق ماده 3 بند1

طبق ماده 3 بند 1 قرارداد واقع درپروژه ……………………………….طرف دوم قرارداد به کلیه تعهدات خودعمل نموده و در
تاریخ……………………………..نسبت به واگذاری چک اقساط که درقسمت پیوست شماره 4(جدول اقساط) ثبت شده است
مقررگردید واحد به متراژ………متر به عدد……………………..بحروف واقع دربلوک……….. پروژه سیحون…………………
طبقه …………………………..بااعتصاب ضریب طبقات به جمع مبلغ کل سرمایه گذاری………………………………ریال به عدد
………………………………………………………..بحروف به صورت موقت اختصاص یافت و باعنایت به ماده 3 تبصره های 6تا
9 پس ازانجام کامل تعهدات نسبت به انتقال وکالتی قدرالسهم اعیان توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس اقدام خواهد
گردید.لازم به توضیح است طرف دوم قرارداد ماده 3 – 4 و 5قراردادرابه طورکامل مطالعه و باامضاو اثرانگشت درپیوست سوم
نسبت به مواردآن آگاه بوده و ادعایی نخواهدداشت.


پیوست شماره 4 : جدول اقساط


پیوست شماره 5 : نقل وانتقالات


نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس